Voter


# Pseudo Votes
#1  TheMotoren150 votes
#2  antroposophe43 votes
#3  Stuff_Rex43 votes
#4  Elbito8 votes
#5  xMxTou_7 votes
#6  Aldila197 votes
#7  lou10505 votes
#8  goum1s5 votes
#9  bodaaz5 votes
#10  Shiiftry4 votes
#11  Mahone_YanisYt4 votes
#12  Evylox303 votes
#13  _Titanius_1 votes
#14  LittleButStrong_1 votes
#15  Zacak1 votes
# Récompense Probabilité
#1 1 Point Vote 100%
#2 Point de vote 100%